Program Księgowy Optima – rozwiązania dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe to rozwiązanie, które upraszcza wykonywanie operacji seryjnych w pracy biura rachunkowego i doradcy podatkowego. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są stale synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe składa się z następujących modułów:
 • Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
  Moduł pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa umożliwia prowadzenie:
  • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Rejestrów VAT.
  • Ewidencji dodatkowej.
  • Ewidencji wynagrodzeń.
  • Rozliczeń ewidencji przebiegu pojazdu.
  • Spisu z natury.
  • Zaliczek na podatek dochodowy.
  • Deklaracji podatkowych.
  • Systemu e-Deklaracji.

 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa
  Moduł umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia:
  • Tworzenie okresów obrachunkowych.
  • Zbudowanie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont.
  • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych.
  • Generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres.
  • Korzystanie ze schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji.
  • Predekretację dokumentów.
  • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji.
  • Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7.
  • Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową.
  • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych.
  • Inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego.
  • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.
  • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe.
  • Parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych.
  • Generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków.
  • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

  Rozbudowana wersja modułu, tj. Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus daje następujące dodatkowe możliwości:
  • Zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe.
  • Księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe.
  • Przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.
  • Generowanie przeszacowania walut.

 • Comarch ERP Optima Środki Trwałe
  Moduł pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

  Moduł Comarch ERP Optima Środki Trwała pozwala na:
  • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego.
  • Zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa).
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
  • Automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych.
  • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
  • Uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych.
  • Zawieszenie amortyzacji środka trwałego.
  • Ewidencję środków trwałych będących w budowie.
  • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

 • Comarch ERP Optima Płace i Kadry
  Comarch ERP Optima Płace i Kadry pozwala na ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Eksperci Comarch przygotowują regularne aktualizacje, uwzględniające wszelkie zmiany, dzięki czemu moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się uwarunkowania. Moduł “Płace i Kadry” wspomaga obsługę kadrowo-płacową w firmie, dzięki automatyzacji szeregu procesów, przez co minimalizowane jest ryzyko błędu podczas różnorakich operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

  Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:
  • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią
  • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz poprzez aplikację Comarch ERP e-Pracownik
  • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
  • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności
  • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)
  • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop
  • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)
  • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
  • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych
  • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności
  • tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci
  • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
  • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac
  • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy
  • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
  • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0
  • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS
  • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
  • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres
  • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania

  Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje takie, jak:
  • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów
  • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem
  • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie
  • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)
  • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności
  • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych
  • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
  • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
  • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia
  • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia
  • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny
  • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP
  • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy
  • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji
  • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty

 • Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe posiada również inne funkcjonalności:
 • IWD - Internetowa Wymiana Dokumentów. Umożliwia przesyłanie dokumentów pomiędzy klientami a biurem rachunkowym - dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Odbywa się to z pomocą dedykowanego serwera Comarch, który zapewnia bezpieczeństwo danych oraz ich szyfrowanie.

 • Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego. Służy do tworzenia raportów i analiz na bazie zgromadzonych w programie Comarch ERP Optima danych Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:
  • podstawowej skierowanej do firm,
  • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym.

  W Comarch ERP Optima Analiz BI można skorzystać z ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:
  • Raporty Sprzedaży
  • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
  • Raporty Zakupów
  • Raporty dotyczące płatności
  • Raporty Księgowości (ER) - raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
  • Raporty Księgowości (KP) - raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
  • Raporty Księgowości (KK) - raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
  • Raporty Rejestrów VAT
  • Raporty dotyczące Kadr i Płac
  • Raporty Płatności na Dzień
  • Raporty dotyczące Magazynu
  • Raporty dotyczące Środków Trwałych
  • Raporty dotyczące CRM
  • Raporty Handlowe
  • Raporty Rozrachunków Księgowych

 • iKsiegowosc24.pl
  Platforma, która zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima oraz pozwala im na zaprezentowanie swojej oferty. To ważne miejsce również dla firm, które poszukują profesjonalnej obsługi księgowej.

  Portal iKsięgowość24 to obszerna baza biur rachunkowych, gdzie znajdziesz profesjonalne biuro rachunkowe, świadczące usługi księgowe „szyte na miarę”. Dzięki Wyszukiwarce Księgowych szybko i wygodnie znajdziesz biuro rachunkowe działające w Twoim mieście.

  Korzystają z iKsięgowość24 używasz jej również jako kanał komunikacji Twojej firmy z biurem rachunkowym. Każde biuro zrzeszone w iKsięgowość24 pracuje na oprogramowaniu Comarch ERP Optima, dzięki czemu masz pewność, że program księgowy Twojego biura jest stabilny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami.

  Twoja księgowość może udostępnić Ci za darmo program do fakturowania online Comarch ERP iFaktury24 w module Faktury, a dzięki mechanizmowi Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD), możesz wysyłać bezpośrednio do swojego księgowego dokumenty wystawione w tej aplikacji.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.