Comarch Optima – Księgowość

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową. Istotną korzyścią z użytkowania programu jest fakt zgodności wszystkich jego modułów z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Moduł Comarch ERP Optima Księgowość składa się z 4 funkcjonalności:
 • Comarch ERP Optima Księga Podatkowa
  Moduł pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa umożliwia prowadzenie:
  • Zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Rejestrów VAT.
  • Ewidencji dodatkowej.
  • Ewidencji wynagrodzeń.
  • Rozliczeń ewidencji przebiegu pojazdu.
  • Spisu z natury.
  • Zaliczek na podatek dochodowy.
  • Deklaracji podatkowych.
  • Systemu e-Deklaracji.

 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa
  Moduł umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości. Moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia:
  • Tworzenie okresów obrachunkowych.
  • Zbudowanie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont.
  • Księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych.
  • Generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres.
  • Korzystanie ze schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji.
  • Predekretację dokumentów.
  • Prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji.
  • Sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7.
  • Rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową.
  • Obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych.
  • Inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego.
  • Oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.
  • Księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe.
  • Parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych.
  • Generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków.
  • Tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.

  Rozbudowana wersja modułu, tj. Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus daje następujące dodatkowe możliwości:
  • Zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe.
  • Księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe.
  • Przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej.
  • Generowanie przeszacowania walut.

 • Comarch ERP Optima Środki Trwałe
  Moduł pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym. Moduł Comarch ERP Optima Środki Trwała pozwala na:
  • Automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
  • Generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego.
  • Zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa).
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
  • Automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych.
  • Ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
  • Uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych.
  • Zawieszenie amortyzacji środka trwałego.
  • Ewidencję środków trwałych będących w budowie.
  • Przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu


W POLKAS łączymy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie z Twoją wizją biznesu. Stwórz z nami rozwiązania informatyczne dopasowane do Twojej firmy. Czuj się bezpiecznie korzystając z unikalnego serwisu i fachowego doradztwa. Systemy Comarch w połączeniu ze wsparciem Ekspertów POLKAS to pewna perspektywa rozwoju i przewagi na rynku.